Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Văn bản pháp qui về thuế
 Bản in     Gởi bài viết  
9.Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân 
STT Số hiệu Nội dung Download
 1
Luật số 04/2007/QH12
Luật Thuế Thu Nhập Cá nhân của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 Ngày 21 tháng 11 năm 2007
 2 Thông tư số 113/2011/TT-BTC Ngày 04/08/2011
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009,Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011
 3 Thông tư 78/2011/TT-BTC Ngày 08/06/2011   
Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
4 THÔNG TƯ
SỐ 84/2008/TT-BTC Ngày 30 tháng 09 năm 2008
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Thông tư
Mẫu biểu
5
THÔNG TƯ 
Số 62 /2009/TT-BTC Ngày 27 tháng 03 năm 2009
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Thông tư
6 THÔNG TƯ  
Số 02/2010/TT-BTC Ngày 11 tháng 01 năm 2010
 
 
Hướng dẫn bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 
Thông tư
7 THÔNG TƯ
SỐ 20/2010/TT-BTC Ngày 05 tháng 02 năm 2010
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư
Mẫu tờ khai

8 THÔNG TƯ
Số 175/2010/TT-BTC Ngày 05 tháng 11 năm 2010    
 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Thông tư
9 THÔNG TƯ
Số 12/2011/TT-BTC Ngày 26 tháng 01 năm 2011
Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của BộTài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
Thông tư
10 Thông tư số 164/2009/TT-BTC Ngày 13/08/2009 Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi Thông tư
 11 Thông tư số 10/2009/TT-BTC Ngày 21/01/2009   Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân Đại lý bảo hiểm  Thông tư  
12 Thông tư số 160/2009/TT-BTC Ngày 12/08/2009 Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Thông tư
13 Thông tư số 161/2009/TT-BTC  Ngày 12/08/2009 Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản Thông tư
15 Thông tư số Số: 176/2009/TT-BTC Ngày 09/09/2009  Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế  Thông tư
16 Thông tư số: 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
17

Thông tư số: 128/2014/TT-BTC Ngày 05/09/2014

Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

 

 Trang 1,2

[Trở về]