Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Đường dây nóng
 Bản in     Gởi bài viết  
Các đường dây nóng của Cục thuế tỉnh Bình Phước

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


­­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 1812/TB-CT 

Bình Phước, ngày 17 tháng 9  năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc công khai các số điện thoại và hộp thư điện tử  đường dây nóng để tiếp nhận, khai thác thông tin

 phản ánh từ người dân và doanh nghiệp  

         Thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Thông báo số 131/TB-TCT ngày 27/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc công khai các số điện thoại và hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước thông báo các số điện thoại và hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp như sau:

1. Các số điện thoại và địa chỉ email.

+  Ông: Nguyễn Xuân Thành - Phó cục trưởng:  Số ĐT 06513.879.190; 0913.658.333.

 Địa chỉ email: nxthanh.bph@gdt.gov.vn

+ Ông: Nguyễn Kim Tuyến -Trưởng phòng TCCB: Số ĐT 0651.879.189; 0918.446.129.

 Địa chỉ email: nktuyen.bph@gdt.gov.vn

+ Ông: Nguyễn Văn Chanh; Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ: Số ĐT 0651.887.604; 0913.937.103.

 Địa chỉ email: nvchanh.bph@gdt.gov.vn

+ Ông: Nguyễn Duy Khánh; Trưởng phòng Kiểm tra 1: Số ĐT 0651.888.972; 0913.737.868.

 Địa chỉ email: ndkhanh.bph@gdt.gov.vn

+ Ông: Đỗ Danh Nghĩa; Trưởng phòng Kiểm tra 2: Số ĐT 0651.879.191; 0913.979.840.

 Địa chỉ email: ddnghia.bph@gdt.gov.vn

+ Ông: Đặng Bá Thạnh; Phó trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Số ĐT 0651.879.193; 0913.636.454.

 Địa chỉ email: dbthanh.bph@gdt.gov.vn

2. Hòm thư góp ý của Cục Thuế: Được đặt tại cổng trụ sở Cục Thuế (bên phải); Địa chỉ: Số 620, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.

3. Các thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp cần nêu rõ vụ việc xảy ra tại thời điểm nào ở đâu, liên quan đến tổ chức, cá nhân nào để cơ quan Thuế có cơ sở xác minh, kết luận.

4.  Khi các tổ chức, cá nhân phản ánh các thông tin cần cho biết rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại để cơ quan Thuế có công văn phúc đáp.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước xin thông báo tới các cơ quan ban ngành và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh biết để tiện liên hệ và phản ánh góp ý./.    

 

Nơi nhận:                                                                                                                            CỤC TRƯỞNG

- LĐ Cục Thuế;                                                                                                                   Trần Văn Hướng

- Các Phòng thuộc VPC;                                                                                                               Đã ký

- Các Chi cục Thuế (để TB cho ĐTNT);

- Các Sở, Ban, Ngành, DN tỉnh QL; 

- Lưu VT, TCCB.

[Trở về]